Werkgroep Solderen

De werkgroep startte zijn activiteiten in 1986 en is een nationaal overlegplatform op soldeergebied. Lid van deze werkgroep zijn medewerkers van bedrijven en onderzoekinstellingen die zich bezighouden met de soldeertechniek.De activiteiten van de werkgroep Solderen zijn verdeeld over twee hoofdaandachtsgebieden, namelijk

 • Hoogtemperatuur Vacuümsolderen (hard solderen). Dit aandachtsgebied is in 2002 aan de activiteiten van de Werkgroep Solderen toegevoegd. Het gaat daarbij onder andere om het onderzoeksprogramma van de technische commissie van het NIL voor Hoogtemperatuur vacuümsolderen (NIL-TCI-a).
 • Zacht Solderen. Recente ontwikkelingen bij elektrische industrie en komende wetswijzigingen geven aanleiding tot het initiatief de activiteiten van dit aandachtsgebied verder uit te bereiden, met name bij het Zacht Solderen.

De werkgroep biedt een platform waarop kennisoverdracht, netwerken en kennisopbouw op het gebied van het solderen kunnen plaatsvinden.

Het doel van de werkgroep is kennis van en ervaring op soldeergebied te verzamelen en toegankelijk te maken. Realisering van de doelstellingen geschiedt onder meer door: 

 • Het uitwisselen van ervaring;
 • Het bespreken van problemen;
 • Het uitvoeren van literatuuronderzoek en zonodig het opzetten van een onderzoeksprogramma;
 • Het geven van voorlichting (voordrachten) en adviezen.

Voorwaarden tot deelname zijn:

 • Betrokkenheid bij het vakgebied;
 • Bereidheid tot actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten.

De werkgroep komt twee maal per jaar gedurende een ochtend bij elkaar, veelal gevolgd door een bedrijfsbezoek. Onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan de orde komen zijn onder andere:

 • Normering (diverse leden hebben zitting in standaardisatiecommissies); 
 • Activiteiten van buitenlandse zusterorganisaties;
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van microverbinden, soldeerlegeringsontwikkelingen, soldeerprocesontwikkelingen, kwaliteit en bedrijfszekerheid, alternatieve reinigingsmethoden en –ontwikkelingen;
 • Technische discussies naar aanleiding van problemen en ervaringen;
 • Bespreken van lopende programma’s.

Projecten 2011 en later

Hoogtemperatuur vacuümsolderen
Uniek aan de samenwerking binnen deze werkgroep is dat de leden per jaar een contributie betalen waaruit het onderzoek wordt gefinancierd. Naast deze geldelijke bijdrage, leveren alle leden nog een bijdrage in natura op hun eigen kerngebieden. De resultaten zijn daarom alleen beschikbaar aan de deelnemende leden.

De jaarlijkse contributie voor deze werkgroep bedraagt 2750,= euro per jaar (exclusief BTW).

Na een embargo periode van 5 jaar zijn de resultaten na toestemming van de werkgroep voor derden tegen betaling beschikbaar. De werkgroep heeft in de loop van 2011 rapporten digitaal beschikbaar gesteld via de www.vemet.nl onder Kennisplein.

In 2011 is gestart met een nieuw project op het gebied van hoogtemperatuursolderen van titaan en titaanlegeringen. In dit project zal gekeken worden naar de soldeerbaarheid van α-, α/β- en β-titaan legeringen. Daarbij is het doel ook nieuw ontwikkelde soldeertoevoegmaterialen toe te passen. Een literatuurstudie is inmiddels uitgevoerd. In het project zal aandacht besteed worden aan:
• Soldeerbaarheid: vloeien van het soldeer, vullen van de naad
• Lekdichtheid van de verbinding
• Mechanische eigenschappen van de soldeerverbindingen middels trek- en afschuifproeven
• Corrosiebestendigheid
• Invloed van het soldeerproces op de mechanische eigenschappen van het basismateriaal.

Toepassingen van deze verbindingen worden onder andere voorzien bij warmtewisselaars in combinatie met corrosieve condities.

Inmiddels zijn soldeerproeven met verschillende solderen op Al-basis, Ag-basis en Ti-basis uitgevoerd. Er zijn verschillende soldeervormen toegepast: folie, draad en pasta.
Uit eerste soldeerproeven is gebleken dat er metallurgisch goede verbindingen gemaakt kunnen worden. Maar ook dat sommige solderen een te hoge soldeertemperatuur vragen, waarbij onder andere korrelgroei in het Titaan basismateriaal optreedt.

In een eenvoudige buigtest is gebleken dat ook de oven atmosfeer een zeer belangrijke rol speelt bij de kwaliteit van de soldeerverbindingen. Indien de oven atmosfeer verontreinigd is, zullen de mechanische eigenschappen over het algemeen laag zijn. In een vol metallische oven worden de beste resultaten bereikt. Ook het uitvoeren van een diffusiegloeibehandeling verbeterd de mechanische eigenschappen. Afhankelijk van het soldeer zijn de effecten op de structuur van deze diffusiegloeibehandeling duidelijk te zien. Vooral het oplossen van intermetallische verbindingen lijkt een gunstig effect te hebben.

In 2013 wordt gestart met fase 2 van het onderzoek. In deze fasen worden geselecteerde soldeertypen getest op sterkte, lekdichtheid en corrosiebestendigheid.

In 2012 heeft de technische commissie drie keer vergaderd. Het betrof daarbij gecombineerde bestuurs/werkgroepvergaderingen. Tijdens de vergadering zijn verschillende soldeervraagstukken behandeld.

Voor dit project kunnen zich nog geïnteresseerden aanmelden.

Zacht Solderen
Vanaf 1 juli 2006 is het in de EU bij wetgeving verboden om de elektronica te solderen met loodhoudende soldeerlegeringen. Dit stelt de gehele elektronische industrie voor grote veranderingen en daaruit voortvloeiende technische implementatieproblematiek.

In 2011 is het vijf jaar geleden dat de toepassing van loodhoudende soldeerlegeringen voor met name consumentenelektronica is verboden. De werkgroep Zacht Solderen heeft daarom op 22 september 2011 een eendaags congres “5 Jaar Loodvrij Solderen” in Eindhoven georganiseerd. Deze bijeenkomst werd goed bezocht, mede vanwege de inhoudelijk goede voordrachten.:
• Ontwikkelingen in PCB
• Beheersen van verontreinigingen van de legering bij soldeerprocessen
• Loodvrije aspecten in packaging en componenten
• Loodvrij solderen – RoHS compliant vs RoHS compatible.

De presentaties van dit eendaagse congres zijn vrij downloadbaar vanaf de website van de VeMet (www.vemet.nl) onder de tab ‘Kennisplein’.

Contactgegevens

Voor inlichtingen over de werkgroep kunt u terecht bij de secretaris.
We horen graag uw reactie op de initiatieven van de Werkgroep Solderen en uw behoeften.

Voor Hoogtemperatuur vacuümsolderen kunt u contact opnemen met:
De heer ing. E.W. Schuring, IWE
ECN – Enviroment & Energy Engineering
Postbus 1
1755 ZG Petten
T 088 515 48 77
F 088 515 84 07
E schuring@ecn.nl

Voor informatie over Zacht Solderen:
De heer M.B. Biglari
Mat-Tech BV
Ekkersrijt 4605
5692 DR Son
T 0499 490133
F 0499 490301
E m.biglari@mat-tech.com

Actueel

Mededelingen

Agenda